Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahanke

pahkavaara

Pahkavaaran tuulivoimahanke sijaitsee Oulunkaaren seutukunnassa Utajärven kunnan itäosassa. Utajärven keskusta sijaitsee suunnittelualueesta länteen noin 38 kilometrin etäisyydellä, Puolangan keskusta noin 15 kilometrin etäisyydellä idässä ja Vaalan keskusta noin 38 kilometrin etäisyydellä lounaassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 310 hehtaaria ja se on metsätalouskäytössä.

Pahkavaaran tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Pahkavaaran Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Utajärvi. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa alueelle noin 42 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, huoltoteistä, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta uudesta liityntävoimajohdosta. Suunnittelualueen pääosa on yhteismetsän omistuksessa, minkä lisäksi hankkeeseen sisältyy Metsähallituksen ja yksityisten maanomistajien maa-alueita. Tuulivoimahanke on tarkoitus liittää kantaverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osayleiskaavoitus

Pahkavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)  käynnistyi toukokuussa 2015. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi 5.1.2017 yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen annettua selostuksesta lausunnon. YVA-prosessin asiakirjoihin voi tutustua. osoitteessa:
www.ymparisto.fi/pahkavaarantuulivoimayva

Tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistava osayleiskaavoitus on käynnistynyt Utajärven kunnassa.  Kaavoitusprosessin etenemistä voi seurata osoitteessa: www.utajarvi.fi

Tuulivoimayhtiön tavoitteena on, että hanketta koskeva osayleiskaava asetetaan nähtäville syksyllä 2017.

Pahkavaara_sijainti_lehteen