Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke

Maaselka_Hepoharju

Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke sijaitsee Oulunkaaren seutukunnassa Utajärven kunnan länsiosassa. Utajärven keskusta sijaitsee lounaassa noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä, Muhoksen keskusta noin 25 kilometrin etäisyydellä lännessä ja Vaalan keskusta noin 25 kilometrin etäisyydellä etelässä. Suunnittelualue on kaksiosainen; pohjoisempana sijaitsevan Maaselän alueen pinta-ala on noin 1 699 hehtaaria ja eteläisemmän Hepoharjun alueen pinta-ala noin 1 557 hehtaaria. Suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä.

Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Maaselän Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Utajärvi. Alueelle on suunniteltu noin 37 tuulivoimalan laajuista tuulivoimapuistoa. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, huoltoteistä, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta uudesta liityntävoimajohdosta. Tuulivoimahanke on tarkoitus liittää kantaverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla. Suunnittelualueen pääosa on Tornatorin omistuksessa, minkä lisäksi hankkeeseen sisältyy tehtyjen sopimusten perusteella runsaasti myös yksityisten maanomistajien maa-alueita.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osayleiskaavoitus

Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyi toukokuussa 2015.  Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi 1.3.2017 yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen annettua selostuksesta lausunnon. YVA-prosessin asiakirjoihin voi tutustua  osoitteessa: www.ymparisto.fi/maaselantuulivoimayva

Tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistava osayleiskaavoitus on käynnistynyt Utajärven kunnassa.  Kaavoitusprosessin etenemistä voi seurata osoitteessa: www.utajarvi.fi

Hankkeen jatkosuunnittelussa selvitetään tarkemmin tuulivoimaloiden sijoitusta ja lukumäärää.

Maaselkä_sijainti_lehteen