Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke

Maaselka_Hepoharju

Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke sijaitsee Utajärven kunnan länsiosassa. Utajärven keskusta sijaitsee lounaassa noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä, Muhoksen keskusta noin 25 kilometrin etäisyydellä lännessä ja Vaalan keskusta noin 25 kilometrin etäisyydellä etelässä. Suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä.

Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Maaselän Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Utajärvi. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, huoltoteistä, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta uudesta liityntävoimajohdosta. Tuulivoimahanke on tarkoitus liittää kantaverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla. Suunnittelualueen pääosa on Tornatorin omistuksessa, minkä lisäksi hankkeeseen sisältyy tehtyjen sopimusten perusteella myös yksityisten maanomistajien maa-alueita.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja suunnittelutilanne

Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi 1.3.2017 yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen annettua selostuksesta lausunnon. YVA-prosessin asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa: www.ymparisto.fi/maaselantuulivoimayva

Hankkeen jatkosuunnittelussa tutkitaan tuulivoimaloiden keskittämistä Maaselän alueelle. Hankekehitys Hepoharjun puolella on keskeytetty.

Maaselkä_sijainti_lehteen