Oulun Lavakorven tuulivoimahanke

Lavakorven tuulivoimahanke sijaitsee Oulun seutukunnassa Oulun kaupungin kaakkoisosassa entisen Ylikiimingin kunnan alueella. Oulun keskusta sijaitsee noin 45 kilometrin etäisyydellä lännessä ja Utajärven keskusta noin 23 kilometrin etäisyydellä etelässä. Matkaa Ylikiimingin taajamaan on noin 17 kilometriä. Suunnittelualue on metsätalouskäytössä.

Lavakorven tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Lavakorven Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Oulu.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja suunnittelutilanne

Lavakorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi 12.10.2016 yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen annettua selostuksesta lausunnon.  YVA-menettelyn asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa:

www.ymparisto.fi/lavakorventuulivoimayva

Hankkeen jatkosuunnittelussa selvitetään alkuperäistä suunnitelmaa suppeamman kokonaisuuden tuulivoimaloiden sijoitusta ja lukumäärää.

Sähkönsiirto

Suunnittelualueelle rakennettava sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon uudella 110 kV:n voimajohdolla. YVAn yhteydessä tarkasteltiin useita reittivaihtoehtoja, joita koskevat ratkaisut tehdään hankkeen edetessä.

Lavakorpi-sijainti

Lavakorven tuulivoimahankkeen sijainti