Oulun Lavakorven tuulivoimahanke

Lavakorven tuulivoimahanke sijaitsee Oulun seutukunnassa Oulun kaupungin kaakkoisosassa entisen Ylikiimingin kunnan alueella. Oulun keskusta sijaitsee noin 45 kilometrin etäisyydellä lännessä ja Utajärven keskusta noin 23 kilometrin etäisyydellä etelässä. Matkaa Ylikiimingin taajamaan on noin 17 kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 580 hehtaaria ja se on metsätalouskäytössä.

Lavakorven tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Lavakorven Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Oulu.

Tuulivoimahankkeen kuvaus

Alueelle on suunniteltu 59 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista (20–36 kV), suunnittelualueelle rakennettavasta sähköasemasta, tuulivoimaloita yhdistävistä teistä ja maakaapelista, sekä uudesta voimajohdosta, jolla tuulivoimapuisto liitetään yleiseen sähköverkkoon. Suunnittelualueen pääosa on Tornatorin omistuksessa, minkä lisäksi hankkeeseen sisältyy tehtyjen sopimusten perusteella runsaasti myös yksityisten maanomistajien ja Oulun kaupungin omistamia maa-alueita.

 Sähkönsiirto

Suunnittelualueelle rakennettava sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon uudella 110 kV:n tai 400 kV:n voimajohdolla. Hankkeessa on tarkasteltu kahta sähkönsiirron pääjohtoreittivaihtoehtoa: Pohjoisemmassa reittivaihtoehdossa (pääjohtoreitti A) liittyminen tapahtuu Muhoksen Pyhäkosken sähköasemaan uudella 110 kV:n voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Pyhänselän sähköasemaan 400 kV:n voimajohdolla. Pohjoisessa reittivaihtoehdossa on lisäksi yhtenä sähkönsiirron liittymistapana uuden 110 kV voimajohdon liittyminen Carunan olemassa olevaan 110 kV voimajohtoon, jolloin Vepsän alueelle rakennettaisiin uusi kytkinasema olemassa olevan voimajohdon yhteyteen.

Eteläisessä reittivaihtoehdossa (pääjohtoreitti B) liittyminen tapahtuu Fortumin Pällin sähköasemaan uudella 110 kV:n voimajohdolla.

  Lavakorven tuulivoimahankkeen liittäminen alue- tai valtakunnan sähköverkkoon (0,6 Mt)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osayleiskaavoitus

Lavakorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyi toukokuussa 2015, Ympäristövaikutusten arviointiselostus oli nähtävillä 13.6.-12.8.2016 välisenä aikana. Arviointimenettely päättyi 12.10.2016 yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen annettua selostuksesta lausunnon. . YVA-menettelyn asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa:

www.ymparisto.fi/lavakorventuulivoimayva

Tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistava osayleiskaavoitus on myös käynnistynyt Oulun kaupungissa.

Hankkeen jatkosuunnittelussa selvitetään tarkemmin tuulivoimaloiden sijoitusta ja lukumäärää.

Lavakorpi-sijainti

Lavakorven tuulivoimahankkeen sijainti