Pieksämäen Niinimäen tuulivoimahanke

Niinimäen tuulivoimapuisto sijaitsee Etelä-Savossa Niinimäen alueella Pieksämäen kaupungissa. Alue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustasta. Suunnittelualue on kooltaan noin 2331 hehtaaria ja se on pääasiallisesti metsätalouskäytössä. Hankealueella sijaitsee myös Vapon omistama turvetuotantoalue.

Niinimäen tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Niinimäen Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Pieksämäki.

Suunnittelualueen tuulivoimalat

Niinimäen alueelle on suunniteltu 29 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista (20–36 kV), suunnittelualueelle rakennettavasta sähköasemasta, tuulivoimaloita yhdistävistä teistä sekä suurjänniteilmajohdosta, jolla tuulivoimapuisto liitetään yleiseen sähköverkkoon.

 

Sähkönsiirtoyhteys

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistama Kauppilan ja Pieksämäen välinen 110 kilovoltin ilmajohto, johon liittyminen suoraan ei kuitenkaan ole mahdollista tuulipuiston suuren liittymistehon vuoksi. Tämän takia tuulivoimahanke on tarkoitus liittää Suomen kantaverkkoon Kangasniemen kunnassa sijaitsevan Kauppilan sähköaseman kautta.

Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista sähkölinjan reittivaihtoehtoa (SVE1 ja SVE2), jotka kulkevat tuulivoimapuistoalueelta lounaaseen Pieksämäen, Kangasniemen ja Hankasalmen kuntien kautta. Vaihtoehdossa SVE1 rakennettaisiin noin 26 kilometriä ilmajohtoa täysin uuteen johtokäytävään ja noin 1,5 kilometriä ilmajohtoa olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. Reitin pituus olisi yhteensä noin 28 kilometriä. Vaihtoehdossa SVE2 rakennettaisiin noin 17 kilometriä ilmajohtoa täysin uuteen johtokäytävään ja noin 15 kilometriä ilmajohtoa olemassa olevan Fingridin voimajohdon rinnalle. Reitin pituus olisi yhteensä noin 32 kilometriä. Lisäksi on tarkasteltu SVE1 vaihtoehdon alavaihtoehtoa SVE3, joka sijoittuu kaava-alueelle ja yhtyy sen ulkopuolella vaihtoehtoon SVE1. Se eroaa vaihtoehdosta SVE1 noin viiden kilometrin matkalta. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa on varauduttu Niinimäen tuulipuiston sähkönsiirtotarpeeseen sisällyttämällä SVE1 ja SVE2 ohjeelliset voimalinjareittivaihtoehdot kaavaan.

Sähkönsiirtovaihtoehdot, kartta 1a (.pdf 0,5Mt)
Sähkönsiirtovaihtoehdot, kartta 1b (.pdf 16 Mt)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osayleiskaavoitus

Samaan aikaan osayleiskaavan laatimisen kanssa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Niinimäen osayleiskaava on tullut vireille 6.5.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.6-1.7.2016 välisen ajan. Pieksämäen tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 28.6.2017 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 24.7–31.8.2017 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotukseen liittyvä yleisötilaisuus järjestetään 14.8.2017 klo 17.30 Kanttilasalissa Naarajärvellä. Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana asianosaisilla on mahdollisuus antaa siitä palautetta. Palautteen pohjalta päivitetty kaavamateriaali toimitetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

YVA-selostus valmistui toukokuussa 2016. YVA-selostuksessa on esitelty ympäristövaikutusten arviointityön tulokset, sekä arvioitu vaikutusten merkittävyyttä ja YVA-menettelyssä huomioitujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. YVA-menettely päättyi 29.9.2016, kun yhteysviranomainen antoi YVA-selostuksesta lausuntonsa. YVA-menettelyn aikana tehtyjä tutkimuksia täydennettiin 30.6.2016. Tällä maastokäynnillä tarkistettiin tarkemmin voimalat 26–29 (alustava selvitys tehty lokakuussa 2015, tulokset raportoitu YVA-selostuksessa), sekä voimaloiden 7, 11, 13, 14 ja 15 ja niihin liittyvien huoltoteiden kesän 2015 maastotöiden jälkeen hieman muuttuneet sijainnit. Kyseisen maastokäynnin tulokset on päivitetty kaavaehdotuksen selostuksen liitteenä 5 esitettyyn luontoselvitykseen. Kaavaehdotuksessa esitetyt tuulivoimaloiden ja tiestön paikat käydään tarkistamassa maastossa elokuussa 2017 niiltä osin, kuin niihin on tullut muutoksia maastokauden 2016 jälkeen. Tulokset raportoidaan päivitetyn kaavamateriaalin liitteenä. Linnustoselvitykset on tehty riittävällä tarkkuudella, jotta edellä mainitut muutokset eivät aiheuta lisäselvitystarpeita maastossa, vaan hankkeen linnustovaikutukset on voitu arvioida jo tehtyjen selvitysten perusteella.

YVA:n ja kaavoituksen aikana laadituissa selvityksissä esille tulleet asiat pyritään huomioimaan teknisessä suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelmien mukaiset tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirtoratkaisujen paikat on sisällytetty laadittuun tuulivoimayleiskaavaehdotukseen.

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon sekä YVA-menettelyn päättymisen jälkeen on jatkettu tuulipuiston infrastruktuurin (tiet, voimaloiden asennusalueet) tarkempaa suunnittelua syksyllä 2016.  Joidenkin tuulivoimaloiden, niille johtavan tiestön sekä asennusalueiden sijainteja on hieman muutettu huomioiden tekniset näkökohdat, ympäristövaikutusten arvioinnissa ja täydentävissä selvityksissä, sekä lausunnoissa ja mielipiteissä esille tulleet näkökohdat. Kaava-alueelle on myös lisätty sähkönsiirron vaihtoehto SVE3. Kaavaehdotuksessa on huomioitu tarkentuneen suunnittelun aiheuttamat muutokset tuulipuiston infrastruktuurissa.

Kaavaehdotukseen päivitettiin selvitykset vastaamaan kaavaehdotuksen suunnitelmia. Linnustoselvityksiä on täydennetty Metsähallitukselta saaduilla metson soidinpaikka- ja lapinpöllön pesäpaikkatiedoilla. Arviointia täydennettiin voimalan 20 alueella sijaitsevan metson soidinreviirin osalta. Linnustoselvitystä myös täydennettiin arviolla linnustovaikutuksista turvetuotannon päättymisen jälkeen. Lisäksi selvitystä päivitettiin Vipusuon turvetuotantoalueen ja tuulipuiston muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviolla. Luontoselvitystä päivitettiin tiedoilla aihkinahkan esiintymästä. Vilkuntamallinnukseen sisällytettiin erillinen voimalakohtainen (voimalat 20 ja 22) vilkuntaselvitys. Melumallinnus laadittiin 106.0 dB(a) lähtöäänimelutason voimalatyypillä. Kaavaehdotukseen päivitettiin seuraavat selvitykset:

  • Vilkuntamallinnus
  • Melumallinnus
  • Luontoselvitys
  • Linnustoselvitys
  • Natura-arvioinnin tarveselvitys
  • Niinimäen tuulivoimahankkeen meluvaikutusten kohdistuminen hankkeen lähellä sijaitseville ranta-alueille -selvitys

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 12.12.2016 maakuntavaltuustossa. Maakuntakaava on tullut voimaan 20.3.2017. Ko. kaavassa on osoitettu Niinimäen tuulivoimahankkeelle kaksi vaihtoehtoista voimalinjan reittivaihtoehtoa. 2. vaihemaakuntakaavassa esitetty tuulivoimalle soveltuva alue on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen ja Niinimäen tuulivoimahankkeen hankealue sijoittuu pääosin sen alueelle.

Sähkölinjan tulevan tarkemman suunnittelun pohjaksi konsultti ja hankevastaava kiersivät tarkasteltavia linjareittejä maastossa kesäkuussa 2016. Jatkosuunnittelun yhteydessä pyritään järjestämään maastokäyntejä ja maanomistajatapaamisia suunniteltavan linjan alueelle. Jatkosuunnitteluun valitaan YVA-selostuksessa esitetyistä johtoreiteistä toinen maastokäytävälinjaus, jolle tehdään tarkempi voimajohtosuunnittelu. Sähkölinjan jatkosuunnittelun käynnistämisestä ei vielä ole päätöstä.

Yhteenveto YVA-menettelyn tuloksista ja kaavaluonnoksen sisällöstä (.pdf 0,1 Mt)
Ympäristövaikutusten arviointiselostus (.pdf 16 Mt)
Selostuksen liitteet (.pdf 19 Mt)
Kaavaehdotus ja kaavaehdotuksen selostus liitteineen

YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/fi-I/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Niinimaen_tuulivoimahanke_Pieksamaki/Niinimaen_tuulivoimahanke_Pieksamaki(33543)

Kaavoitusprosessin etenemistä voi seurata ja materiaaleihin tutustua osoitteessa: http://www.pieksamaki.fi/yleiskaava-niinimaen-tuulivoimahankkeen-osayleiskaava/