Pieksämäen Niinimäen tuulivoimahanke

Niinimäen tuulivoimapuisto sijaitsee Etelä-Savossa Niinimäen alueella Pieksämäen kaupungissa. Alue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustasta. Alueen laajuus on noin 2300 hehtaaria.

Niinimäen tuulivoimahanketta suunnittelee Niinimäen Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Sen kotipaikka on Pieksämäki.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimayleiskaavan 11.12.2017. Kaava mahdollistaa 29 tuulivoimalan rakentamisen Niinimäen alueelle.

Hankkeen suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä samaan aikaan toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset päivitettiin vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista suunnitelmaa.


Suunnittelualueen tuulivoimalat

 

Sähkönsiirtoyhteys

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistama Kauppilan ja Pieksämäen välinen 110 kilovoltin ilmajohto, johon liittyminen suoraan ei kuitenkaan ole mahdollista tuulipuiston suuren liittymistehon vuoksi. Tämän takia tuulivoimahanke on tarkoitus liittää Suomen kantaverkkoon Kangasniemen kunnassa sijaitsevan Kauppilan sähköaseman kautta.

Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista sähkölinjan reittivaihtoehtoa (SVE1 ja SVE2), jotka kulkevat tuulivoimapuistoalueelta lounaaseen Pieksämäen, Kangasniemen ja Hankasalmen kuntien kautta. Vaihtoehdon SVE1 pituus on noin 28 km, josta 1,5 kilometriä ilmajohtoa olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. Vaihtoehdon SVE2 pituus on noin 32 km josta noin 17 km ilmajohtoa täysin uuteen johtokäytävään ja noin 15 km ilmajohtoa olemassa olevan Fingridin voimajohdon rinnalle. Reitin pituus olisi yhteensä noin 32 kilometriä. SVE1 vaihtoehdon alavaihtoehto SVE3 sijoittuu kaava-alueelle ja yhtyy sen ulkopuolella vaihtoehtoon SVE1. Se eroaa vaihtoehdosta SVE1 noin viiden kilometrin matkalta. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa on varauduttu Niinimäen tuulipuiston sähkönsiirtotarpeeseen sisällyttämällä SVE1 ja SVE2 ohjeelliset voimalinjareittivaihtoehdot kaavaan.

Sähkönsiirtovaihtoehdot, kartta 1a (.pdf 0,5Mt)
Sähkönsiirtovaihtoehdot, kartta 1b (.pdf 16 Mt)

YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/fi-I/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Niinimaen_tuulivoimahanke_Pieksamaki/Niinimaen_tuulivoimahanke_Pieksamaki(33543)

Pieksämäen kaupungin Niinimäen osayleiskaavaa koskevat tiedot ja aineistot ovat osoitteessa:  http://www.pieksamaki.fi/yleiskaava-niinimaen-tuulivoimahankkeen-osayleiskaava/